Privacybeleid

 

AANVULLENDE INFORMATIE OVER GEGEVENSBESCHERMING

Wat wel en niet wordt gedaan met uw persoonlijke gegevens op deze website, vindt u hier.

Dit beleid geeft aan hoe de persoonlijke informatie van alle mensen die via deze website met Vergeten Fruit communiceren, wordt behandeld en beschermd. U moet alle secties van de juridische kennisgeving, het cookiebeleid en dit privacybeleid lezen voordat u deze website gebruikt.

In overeenstemming met de bepalingen van EU-verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (RGPD) en organieke wet 3/2018 van 5 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de garantie van digitale rechten , Vergeten Fruit informeert u dat u, door dit Privacybeleid te aanvaarden, uw uitdrukkelijke, geïnformeerde, vrije en ondubbelzinnige toestemming geeft voor de gegevens die u verstrekt en waarop de beveiligings-, technische en organisatorische maatregelen worden toegepast waarin de huidige wetgeving voorziet. behandeld door Frank Pijnenburg, als verwerkingsverantwoordelijke.

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DEZE WEBSITE?

Verantwoordelijke persoon: Frank Pijnenburg
Commerciële naam: Happy2design4u
NIF/CIF: X1344467W
Adres: Pintor Maria Carbonellopis, 28, 3º, 1ª, 08870 Sitges, BCN, Spanje
E-mail: info@happy2design4u.com
Activiteit: grafisch ontwerp, webdesign en fotografie
Contactgegevens van de verantwoordelijke persoon of vertegenwoordiger, en voor gegevensbescherming, indien van toepassing: zie info hierboven.

WELKE PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN OP DEZE WEBSITE VERZAMELD?
Voor de doeleinden die in dit privacybeleid zijn vastgelegd, verzamelt en verwerkt Vergeten Fruit de hieronder beschreven Persoonsgegevens, die afhangen van de verschillende producten of diensten die u op deze website aanvraagt:

 • Identificatiegegevens: naam, achternaam, geslacht.
 • Contactgegevens: e-mail, telefoonnummer, adres.
 • Navigatiegegevens: IP-adres, type en identificatie van het apparaat, type browser, domein waarmee u toegang krijgt tot de website, browsegegevens, activiteit op de website.

OP WELKE RECHTSGRONDSLAG WORDEN DEZE GEGEVENS BEHANDELD?

Wij behandelen uw persoonsgegevens met de volgende rechtsgrondslagen:

 • Het uitvoeren van een contract met Vergeten Fruit, voor het contracteren van diensten, het publiceren van advertenties en het beheren van de gevraagde diensten.
 • De toestemming van de gebruiker met betrekking tot contact, abonnement op inhoud en het verzenden van commerciële communicatie via e-mail, cookies of berichtensystemen.
 • Het gerechtvaardigde belang van de gegevensbeheerder om gebruikers van de Vergeten Fruit-website te beschermen tegen misbruik en fraude bij het gebruik van onze diensten.

VOOR WELKE DOELEINDEN ZULLEN WE UW GEGEVENS BEHANDELEN?

Op deze website zijn er verschillende vormen, in elk daarvan wordt de informatie die u verzamelt als volgt gebruikt:
Contactformulier: contactformulier voor vragen, suggesties of professioneel contact. In dit geval wordt het e-mailadres gebruikt om op hen te reageren en de informatie die de gebruiker nodig heeft via internet te verzenden.

CONSERVERINGSTIJD VAN PERSOONSGEGEVENS

Klantgegevens: de bewaartermijn van persoonlijke gegevens is afhankelijk van de service die de klant inhuurt. Het is in ieder geval het minimum dat nodig is en kan worden gehandhaafd tot:

 • 4 jaar: wet inzake overtredingen en sancties in de sociale orde (verplichtingen inzake aansluiting, inschrijving, opzegging, bijdrage, betaling van salarissen …); Arts. 66 e.v. Algemeen belastingrecht (boekhoudkundige boeken …).
 • 5 jaar: art. 1964 van het burgerlijk wetboek (persoonlijke vorderingen zonder bijzondere termijn).
–
 • 6 jaar: Art. 30 van het Wetboek van Koophandel (boekhouding, facturen …).
 • 10 jaar: artikel 25 van de wet ter voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

Abonneegegevens: vanaf het moment dat de gebruiker zich abonneert tot het moment dat hij / zij zich uitschrijft.

Gegevens van potentiële klanten: de gegevens worden in elk geval bewaard gedurende de geldigheidsduur van de bestaande commerciële relatie en, eenmaal afgesloten, twee jaar, tenzij de gebruiker eerder om verwijdering verzoekt.

WAT ZIJN UW RECHTEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN UW GEGEVENS?
Iedereen heeft het recht om bevestiging te krijgen of Vergeten Fruit persoonlijke gegevens behandelt die op hem betrekking hebben of niet. Geïnteresseerde personen hebben het recht om:

 • Verzoek om toegang tot persoonlijke gegevens met betrekking tot de geïnteresseerde partij.
 • Verzoek om rectificatie of verwijdering
 • Verzoek om beperking van uw persoonlijke gegevens.
 • Opositie tegen de gegevensbehandeling.
 • Vraag de overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens.
 • Als u uw toestemming hebt gegeven voor een specifiek doel, hebt u het recht om de verleende toestemming op elk moment in te trekken, zonder de rechtmatigheid van de behandeling aan te tasten op basis van de toestemming voorafgaand aan de intrekking.

In het geval dat u vindt dat uw rechten worden geschonden met betrekking tot de bescherming van uw persoonlijke gegevens, vooral wanneer u geen voldoening hebt verkregen in de uitoefening van uw rechten, kunt u een claim indienen bij de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming.

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u schrijven naar rosemarijn@vergetenfruit.nl. Er bestaat een formulier voor de uitoefening van uw rechten, u kunt dit per e-mail aanvragen. Deze formulieren moeten elektronisch worden ondertekend of vergezeld gaan van een fotokopie van uw identiteitsbewijs.

Als iemand u vertegenwoordigt, moet u een kopie van uw identiteitsbewijs bijvoegen, of deze moet worden ondertekend met uw elektronische handtekening.
De formulieren kunnen persoonlijk worden ingediend, per brief of per post worden verzonden naar het adres van de verantwoordelijke dat aan het begin van deze tekst staat.

DIRECTORY DIENSTEN

Opnameservices in een gratis directory waarnaar op de website zelf wordt verwezen. Vergeten Fruit zal ervoor zorgen dat de bestanden en advertenties die op het web verschijnen waarheidsgetrouwe informatie uitdrukken en up-to-date worden gehouden, hoewel het niet te allen tijde de juistheid van de daarin opgenomen gegevens garandeert.

Elke contractuele of buitencontractuele relatie die de gebruiker aangaat met de adverteerders of derden waarmee contact wordt opgenomen via dit portaal, wordt geacht uitsluitend en uitsluitend tot stand te zijn gekomen tussen de gebruiker en de adverteerder en / of derde persoon. De gebruiker weet en accepteert dat www.vergetenfruit.nl alleen fungeert als een kanaal of advertentiemedium en dat het daarom geen enkele verantwoordelijkheid draagt voor schade of verlies van welke aard dan ook veroorzaakt als gevolg van zijn onderhandelingen, gesprekken en / of relaties contractueel of niet-contractueel met adverteerders of derde partijen, natuurlijke of juridische, gecontacteerd via dit portaal.

KENNISGEVING EN VERKLARING VAN GAPS

Beveiligingsmelding en inbreukverklaring

Bij Vergeten Fruit nemen we passende veiligheidsmaatregelen op het niveau van risico om persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging, rekening houdend met de risico’s verbonden aan de verwerking en de aard van persoonlijke informatie; Als Vergeten Fruit echter vaststelt dat uw servicegegevens onrechtmatig zijn toegeëigend (zelfs door een medewerker van Vergeten Fruit, zijn blootgesteld door een inbreuk op de beveiliging of onjuist zijn verkregen door een derde partij, dan zal Vergeten Fruit u onmiddellijk informeren over deze inbreuk op de beveiliging, toe-eigening of ongepaste acquisitie.

AAN WELKE ONTVANGERS WORDEN UW GEGEVENS VERSTREKT?
Veel tools die op deze website worden gebruikt om gegevens te beheren, worden ingehuurd door derden. Om diensten te verlenen die strikt noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van de activiteit, deelt Vergeten Fruit gegevens met de volgende providers onder hun overeenkomstige privacyvoorwaarden:

Externe serviceproviders (bijvoorbeeld betalingsverwerkingsservices, orderverwerking, analyse, marketingcampagnebeheer, websitebeheer en e-maildistributie en andere vergelijkbare serviceproviders) om hen in staat te stellen commerciële functies uit te voeren namens Vergeten Fruit.

Het webontwikkelings- en onderhoudsbedrijf, of het hostingbedrijf, heeft mogelijk van tijd tot tijd toegang tot deze website. Ze hebben een dienstverleningscontract ondertekend dat vereist dat ze hetzelfde niveau van privacy handhaven als de behandelingen die op deze website worden uitgevoerd.

Elke internationale overdracht van gegevens die is afgeleid van het gebruik van tools of serviceproviders, zal voldoen aan de Privacy Shield-overeenkomst, die garandeert dat Amerikaanse softwarebedrijven voldoen aan het Europese gegevensbeschermingsbeleid op het gebied van privacy, geheimhouding en gegevensbeveiliging.

Concreet gebruikt deze website de volgende tools:
– Analyse-instrumenten

GEHEIMHOUDING EN VEILIGHEID VAN GEGEVENS
Vergeten Fruit verbindt zich ertoe de persoonlijke gegevens van de gebruiker te gebruiken en te verwerken, met respect voor de vertrouwelijkheid ervan, in overeenstemming met het doel ervan; evenals om te voldoen aan zijn verplichting om ze te bewaren en om alle maatregelen aan te passen om wijziging, verlies, behandeling of ongeoorloofde toegang te voorkomen, in overeenstemming met de bepalingen van de huidige gegevensbeschermingsregels.

(Deze website bevat een SSL-certificaat. Het is een beveiligingsprotocol dat ervoor zorgt dat uw gegevens op een integrale en veilige manier worden verzonden; dat wil zeggen, de overdracht van gegevens tussen een server en de webgebruiker, en bij feedback is deze volledig gecodeerd of gecodeerd.)

Vergeten Fruit kan de absolute onneembaarheid van het internetnetwerk niet garanderen, noch de schending van gegevens door frauduleuze toegang tot deze door derden.

Met betrekking tot de vertrouwelijkheid van de verwerking, zal Vergeten Fruit ervoor zorgen dat elke persoon die door Vergeten Fruit geautoriseerd is om de gegevens van de klant te verwerken (inclusief zijn personeel, medewerkers en leveranciers), onder de gepaste geheimhoudingsplicht valt (hetzij een contractuele verplichting hetzij een wettelijke verplichting).

Wanneer zich een beveiligingsincident voordoet, moet Vergeten Fruit de Klant onmiddellijk op de hoogte stellen zonder onnodige vertraging en moet ze tijdig informatie verstrekken met betrekking tot het Beveiligingsincident zoals het bekend is, of wanneer de klant er redelijkerwijs om verzoekt.

NAUWKEURIGHEID EN WAARHEID VAN DE GEGEVENS

Als gebruiker bent u als enige verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid en juistheid van de gegevens die u naar www.vergetenfruit.nl stuurt, waardoor Frank Pijnenburg wordt vrijgesteld van elke verantwoordelijkheid in dit verband. De gebruikers garanderen en reageren in elk geval op de juistheid, geldigheid en authenticiteit van de verstrekte persoonsgegevens, en verbinden zich ertoe deze naar behoren up-to-date te houden. De gebruiker stemt ermee in om volledige en correcte informatie te verstrekken in het contact- of abonnementsformulier.

HERROEPBAARHEID

De gegeven toestemming, zowel voor de behandeling als voor de overdracht van de gegevens van de geïnteresseerde partijen, kan te allen tijde worden herroepen door deze aan Vergeten Fruit mee te delen in de voorwaarden die in dit Beleid zijn vastgelegd voor de uitoefening van ARCO-rechten. Deze herroeping heeft in geen geval terugwerkende kracht.

WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID
Vergeten Fruit behoudt zich het recht voor om dit beleid te wijzigen om het aan te passen aan nieuwe wetgeving of jurisprudentie, evenals aan industriële praktijken. In dergelijke gevallen zal het op deze pagina de aangebrachte wijzigingen aankondigen met een redelijke verwachting van de implementatie ervan.